Libyen 🇱🇾

Aus Chahaoba
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Area Code, Long-Distance Call VoIP, Mobiltelefon-Finder und Telefonnummer des Libyen.

Referenzen:

Internationale Vorwahl von Libyen

 • Name: Libyen 🇱🇾
 • Code: 218, auch +218, 00218, 00 218, 00-218, +218-, +00218, 0218, 000218, 011-218 etc.


Información general

 • Código de país Libia: 218
 • Código de acceso internacional: 00
 • código de acceso nacional: 0
 • NDC = Código de destino nacional (código de área / operador)
SN = Número de abonado
N (S) N = Número nacional (significativo) = NDC - SN
 • Formato de números internacionales: CC - NDC - SN
 • Ejemplo: teléfono fijo: ++ 218 21 1234567
Teléfono móvil: +218 91 123456
 • Los números de teléfono móvil comienzan con "91", "92".
 • Al hacer llamadas de larga distancia en Libia, se usa el prefijo 0 para llamadas nacionales y 00 para llamadas internacionales.

Número geográfico - Código de área

Ciudad / Región Rangos de números Formato internacional
Abu Issa 274 XXXXX +218 274 XXXXX
Abuhadi 551 XXXXX +218 551 XXXXX
Ajailat 282 XXXXX +218 282 XXXXX
Al Josh 454 XXXXX +218 454 XXXXX
Azizia 272 XXXXX +218 272 XXXXX
Bani Walid 322 XXXXX +218 322 XXXXX
Ben Gashir 22 XXXXXX +218 22 XXXXXX
Benghazi 61 XXXXXX +218 61 XXXXXX
Benina 63 XXXXXX +218 63 XXXXXX
Bergen 732 XXXXX +218 732 XXXXX
Bin Jawad 553 XXXXX +218 553 XXXXX
Bisher 655 XXXXX +218 655 XXXXX
Brak 721 XXXXX +218 721 XXXXX
Bugrain 529 XXXXX +218 529 XXXXX
Buzayan 425 XXXXX +218 425 XXXXX
Dafnia 523 XXXXX +218 523 XXXXX
Deriana 625 XXXXX +218 625 XXXXX
Derna 81 XXXXXX +218 81 XXXXXX
Edry 723 XXXXX +218 723 XXXXX
El Beida 84 XXXXXX +218 84 XXXXXX
Elbayada 684 XXXXX +218 684 XXXXX
Elkuwaifia 624 XXXXX +218 624 XXXXX
Elmagrun 629 XXXXX +218 629 XXXXX
Elmareg 67 XXXXXX +218 67 XXXXXX
Elmaya 279 XXXXX +218 279 XXXXX
Ezzaonia, Zawia 23 XXXXXX +218 23 XXXXXX
Garda 733 XXXXX +218 733 XXXXX
Garian 41 XXXXXX +218 41 XXXXXX
Ghadames 484 XXXXX +218 484 XXXXX
Ghat 724 XXXXX +218 724 XXXXX
Ghrefa 729 XXXXX +218 729 XXXXX
Gmines 623 XXXXX +218 623 XXXXX
Guassem 423 XXXXX +218 423 XXXXX
Gubba 821 XXXXX +218 821 XXXXX
Haraua 82 XXXXXX +218 82 XXXXXX
Hashan 271 XXXXX +218 271 XXXXX
Hugialin 284 XXXXX +218 284 XXXXX
Hun 57 XXXXXX +218 57 XXXXXX
Jaghbub 884 XXXXX +218 884 XXXXX
Jalo 657 XXXXX +218 657 XXXXX
Jardas 682 XXXXX +218 682 XXXXX
Jerdina 627 XXXXX +218 627 XXXXX
Jmail 281 XXXXX +218 281 XXXXX
Kaalifa 626 XXXXX +218 626 XXXXX
Kabaw 481 XXXXX +218 481 XXXXX
Kasarahmad 524 XXXXX +218 524 XXXXX
Khums 31 XXXXXX +218 31 XXXXXX
Kikla 427 XXXXX +218 427 XXXXX
Kofra 652 XXXXX +218 652 XXXXX
Kussabat 326 XXXXX +218 326 XXXXX
Mamura 277 XXXXX +218 277 XXXXX
Massa 852 XXXXX +218 852 XXXXX
Matred 275 XXXXX +218 275 XXXXX
Misratah 51 XXXXXX +218 51 XXXXXX
Mizda 422 XXXXX +218 422 XXXXX
Murzuk 725 XXXXX +218 725 XXXXX
Nalut 47 XXXXXX +218 47 XXXXXX
Noflia 555 XXXXX +218 555 XXXXX
Ojla 653 XXXXX +218 653 XXXXX
Reyana 453 XXXXX +218 453 XXXXX
Rujban 452 XXXXX +218 452 XXXXX
Sabratha 24 XXXXXX +218 24 XXXXXX
Sebha 71 XXXXXX +218 71 XXXXXX
Seluk 628 XXXXX +218 628 XXXXX
Shahat 851 XXXXX +218 851 XXXXX
Sidiessaiah 205 XXXXX +218 205 XXXXX
Sidi Sultan 654 XXXXX +218 654 XXXXX
Sirt 54 XXXXXX +218 54 XXXXXX
Slenta 854 XXXXX +218 854 XXXXX
Sokna 582 XXXXX +218 582 XXXXX
Soussa 583 XXXXX +218 583 XXXXX
Suk Elkhamis 206 XXXXX +218 206 XXXXX
Swajni 224 XXXXX +218 224 XXXXX
Taigura 26 XXXXXX +218 26 XXXXXX
Taknes 683 XXXXX +218 683 XXXXX
Tarhuna 325 XXXXX +218 325 XXXXX
Tawergha 522 XXXXX +218 522 XXXXX
Tigi 482 XXXXX +218 482 XXXXX
Tolmitha 681 XXXXX +218 681 XXXXX
Tomina 685 XXXXX +218 685 XXXXX
Traghen 734 XXXXX +218 734 XXXXX
Tripoli 21 XXXXXXX +218 21 XXXXXXX
Tripoli International Airport 22 XXXXXX +218 22 XXXXXX
Ubary 73 XXXXXX +218 73 XXXXXX
Um Laranib 726 XXXXX +218 726 XXXXX
Wadi Atba 731 XXXXX +218 731 XXXXX
Wadi Jeref 554 XXXXX +218 554 XXXXX
Wadi Keam 323 XXXXX +218 323 XXXXX
Wodan 581 XXXXX +218 581 XXXXX
Yefren 421 XXXXX +218 421 XXXXX
Zahra 252 XXXXX +218 252 XXXXX
Zawaya 727 XXXXX +218 727 XXXXX
Zawia 23 XXXXXX +218 23 XXXXXX
Zawyat Elmahjub 526 XXXXX +218 526 XXXXX
Zella 584 XXXXX +218 584 XXXXX
Zliten 521 XXXXX +218 521 XXXXX
Zuara 25 XXXXXX +218 25 XXXXXX

Números importantes y de emergencia

Número de teléfono Servicio
1515 Policía, Cuerpo de bomberos
193 Ambulancia

Instrucción de llamada telefónica

Llamadas telefónicas desde Libia

Al hacer llamadas de larga distancia en Libia, se usa el prefijo 0 para llamadas nacionales y 00 para llamadas internacionales.

 • Llamada local: XXXXX (número local)
 • Llamadas nacionales de larga distancia en Libia: 0 - código de área - número de abonado
Para teléfonos móviles: 0 - número de teléfono móvil
 • De Libia al extranjero: 00 (o +) - código de país - código de área (si corresponde) - número de teléfono

Llamar a Libia desde el exterior

Para llamar a Libia desde el extranjero, el código de acceso internacional depende del país en el que se encuentre. Consulte la Lista de códigos de país.

Marque el código de acceso internacional o el signo más (+) al principio, luego 20, luego marque el código de área y el número de teléfono.

 • Por ejemplo: Cómo llamar a Libia desde EE. UU .:
011 (o +) - 20 - código de área - número de abonado
011 (o +) - 20 - número de teléfono móvil

Enlaces externos


Referenzen Links